138 وسایل نقلیه موجود

ترتیب بر اساس:
سبک بدنه
استیشن (Wagon)
قدرت موتور
450 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
275 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
381 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
188 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
لیفت بک (Liftback)
قدرت موتور
141 اسب بخار
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
400 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
612 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
431 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
333 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
575 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
200 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
197 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
هیبریدی
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
231 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
252 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
240 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
120 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
294 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
113 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
510 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
180 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
225 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
125 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
340 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
181 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
ام پی وی (MPV)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
423 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
258 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
440 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
279 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
272 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
152 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
163 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
380 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
156 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
128 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
175 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
477 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
740 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
370 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
138 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
106 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
314 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
68 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
124 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
600 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
184 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
161 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
135 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
333 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
158 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
156 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
127 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
103 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
340 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
177 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کروک (Convertible)
قدرت موتور
190 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
200 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
105 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
162 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
لیفت بک (Liftback)
قدرت موتور
780 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
102 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
102 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
لیفت بک (Liftback)
قدرت موتور
313 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
200 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
610 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
ون (Minivan)
قدرت موتور
300 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
105 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
143 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
100 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
50 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
132 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
پیکاپ (Pickup)
قدرت موتور
190 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
340 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
635 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع سوخت
برقی
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
120 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
120 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
110 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
563 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
604 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
لیفت بک (Liftback)
قدرت موتور
240 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
110 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
190 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
90 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
قدرت موتور
570 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
110 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
130 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
115 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
295 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
765 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
70 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
135 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
410 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
800 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
450 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
ام پی وی (MPV)
قدرت موتور
130 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
ون (Minivan)
قدرت موتور
287 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
سوپر اسپرت (Super Sport)
قدرت موتور
570 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
پیکاپ (Pickup)
قدرت موتور
440 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
255 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
503 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
175 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
290 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
265 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
پیکاپ (Pickup)
قدرت موتور
160 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
116 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
436 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
505 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
245 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
500 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
380 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
305 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
450 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
استیشن (Wagon)
قدرت موتور
139 اسب بخار
نوع سوخت
دیزل
سبک بدنه
هاچ بک (Hatchback)
قدرت موتور
138 اسب بخار
نوع گیربکس
دستی
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
640 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
201 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
استیشن (Wagon)
قدرت موتور
185 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
241 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
کوپه (Coupe)
قدرت موتور
330 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
سدان (Sedan)
قدرت موتور
268 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
300 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
400 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
503 اسب بخار
نوع گیربکس
اتوماتیک
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
Video
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
252 اسب بخار
نوع سوخت
بنزین
سبک بدنه
شاسی بلند (Crossover&SUV)
قدرت موتور
150 اسب بخار
نوع گیربکس
دستی
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
سبک بدنه
اسپرت (Sport)
قدرت موتور
455 اسب بخار
نوع سوخت
پلاگین هیبرید
انتقال قدرت به چرخ ها
RWD
نمایش همه